संघको आय स्रोतहरु

संघको आय स्रोतहरु


रोल्पा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको आय स्रोतहरु निम्न रहका छन ।

नयाँ र्फम दर्ता

नविकरण

सिफारिस शुल्क

सेवा शुल्क

हल भाडा